สถิติการร้องเรียน
» 2564
ช่วงที่เก็บสถิติ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสัญญาการให้บริการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เรื่องร้องเรียนอื่นๆ รวมเป็นจำนวน
เดือน ม.ค. - มิ.ย. - - - - -
เดือน ก.ค. - ธ.ค. - - - - -
» 2565
ช่วงที่เก็บสถิติ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าบริการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสัญญาการให้บริการ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เรื่องร้องเรียนอื่นๆ รวมเป็นจำนวน
เดือน ม.ค. - มิ.ย. - - - - -
เดือน ก.ค. - ธ.ค. - - - - -
© Copyright 2022 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions